หน้าแรก

กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา2562

เนื่องด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงนำโดยนายบุญสืบ คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นที่โรงเรียนบ้านโดคกกรวดหนองพวงในวัน พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษในโรงเรียนด้วย

>>>>>ดูภาพกิจกรรม<<<<<