• อาคาร1
  อาคาร1
 • อาคาร2
  อาคาร2
 • อาคาร3
  อาคาร3
 • สนาม
  สนาม
 • สนามกีฬา
  สนามกีฬา
 • สนามเด็กเล่น
  สนามเด็กเล่น
 • ห้องน้ำ
  ห้องน้ำ
 • ห้องสมุด
  ห้องสมุด

ข้อมูลโรงเรียน

           โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง

          ชื่อโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ที่ตั้งหมู่ที่ 5 ตำบลวังชมภู   อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  โทร  044-823236  โทรสาร  

e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website  www.kgnp.ac.th    เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื้อที่ 10  ไร่  2 งาน  86  ตารางวา เขตพื้นที่บริการหมู่ที่ หมู่ที่ 3หมู่ที่ หมู่ที่ 5  และหมู่ที่ 9 ตำบลวังชมภู  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

 

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง