ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านโคกกรวด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2516 และในการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4 มีนักเรียนทั้งหมด 51 คน เป็นชาย 38 คน หญิง 23 คน โดยทางราชการได้แต่งตั้ง นายสีกา พรหมรินทร์ เป็นครูใหญ่คนแรก

  ในปี 2522 ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อมาในปี 2523 จึงได้เปิดทำการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มแรกชาวบ้าน และคณะครูได้ร่วมกันสละกำลังกาย และกำลังทรัพย์ ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น มีจำนวน 4 ห้องเรียน

  ในปี 2525 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนต่อเติมอีก 2 ห้อง สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญอีก 1 หลัง ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างรั้วโรงเรียนโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางการ

  ในปี 2530 ได้รับจัดสรรสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 จำนวน 1 หลัง และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเก็บงานครัว งานเกษตร 1 หลัง ขนาด 2 ห้อง

  ในปี 2536 ได้รับจัดสรรเงินสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จำนวน 3 ห้องเรียน และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง

   ในปี 2541 ได้รับอนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ในปี 2548 โรงเรียนโดยคณะครูร่วมกับชุมชนทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมบริจาคเงินก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 โรงเรียนร่วมกับร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน หางบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และสร้างห้องสมุดเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้

    ในปี 2550  วันที่ 26  ตุลาคม  ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ตามความในมาตรา 8 และมาตรา  36  แห่ง พรบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 

  ในปี 2553 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องใต้ถุนโล่ง(งบsp2) สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554

    ในปี 2558  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29  2ชั้น  4ห้องเรียน งบประมาณ 3,483,000  บาท

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ตั้งอยู่บ้านโคกกรวด หมู่ 5 ตำบลวังชมภู จังหวัดชัยภูมิ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยมีนายบุญสืบ คงแสง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง