โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงเตรียมความพร้อมประเมิน สมศ.รอบ4

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงเพื่อเตรียมความพร้อมประเมิน สมศ.รอบ4 โดยมีนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

>>>>>ดูภาพกิจกรรม<<<<< 

 

คะแนน O-NET

ผลคะแนน O-NET 

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

 

 

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

 

 

 

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

 

 

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

 

 

 

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง