ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง

ผลการเรียนนักเรียน

ผลคะแนน O-NET

ผลคะแนน NT

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง