กิจกรรมกีฬาภายในวันที่ 28 กันยายน 2559

กิจกรรมกีฬาภายในวันที่ 28 กันยายน 2559

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงจัดกิจกรรมกีฬาภายในน้ำเงินขาวเกมขึ้นในวันที่ 26-28 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงเพื่อเป็นการสร้างทักษาะด้านกีฬาให้กับนักเรียนและเป็นการสร้างความสามัคีในหมู่นักเรียนรู้จักแพ รู้ ชนะ รู้อภัย

>>>>>>ภาพกิจกรรม<<<<<<<<<<

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง