คะแนน O-NET

ผลคะแนน O-NET 

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

 

 

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

คะแนน O-NET รายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

 

 

 

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

 

 

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

คะแนน O-NET รายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

 

 

 

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง